Το έργο ʺΠρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπωνʺ (AMHE) συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης ʺErasmus +ʺ & εντάχθηκε στο πλαίσιο κοινωνικών δράσεων για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχο του έργου «AMHE» αποτέλεσε η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υγροβιότοπων.

Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας  δύο ευρωπαϊκές προκλήσεις:

✔ να παρέχει μια πιο ποιοτική εκπαίδευση και βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές σε άτομα  που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και θα ενταχθούν σε αυτή μέσα από οικονομικές δραστηριότητες.

✔ να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών φυσικών υγροβιότοπων και ποταμών, στόχος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής «Οδηγίας- Πλαίσιο για τα Ύδατα» που επιβάλλει, στις ευρωπαϊκές κοινότητες και τα κράτη – μέλη, καθήκοντα συντήρησης, καταπολέμησης της ρύπανσης, επίβλεψη φυσικών κινδύνων και γενικότερα ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Αποτελέσματα:

  • Θέσπιση νέα θέσης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Ανάπτυξη και δοκιμή περιεχομένων εκπαίδευσης /κατάρτισης
  • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων /διαδικασία πιστοποίησης
  • Κέντρο πόρων και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης

Το ΜΚΠ προσέφερε τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Αλίμου, τον Έλληνα εταίρο του έργου, μαζί με: