Το έργο Eco Hosting.net, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, στοχεύει στην ενίσχυση της κατάρτισης  σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης  για τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε πιο απομονωμένες, φυσικές , περιοχές στην Ευρώπη.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά και στην υιοθέτηση πρακτικών, εύκολα εφαρμόσιμων και με χαμηλό κόστος.