Η ιδέα αυτού του έργου βασίζεται στη νέα Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που καθορίστηκαν από τον ΟΗΕ. Στόχος είναι η προώθηση των αξιών της βιωσιμότητας και η αύξηση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης των ανθρώπων που είναι σε θέση να εσωτερικεύσουν αυτές τις αξίες και να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες καθημερινές πρακτικές.

Πέρα από τον παγκόσμιο χαρακτήρα του ζητήματος με το οποίο ασχολούμαστε, θέλουμε να στοχεύσουμε τη δράση μας ειδικά σε εκείνους τους επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτές) που έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν το μήνυμα, δεδομένων των θέσεών τους. Αυτό γίνεται με την ευαισθητοποίηση και την προώθηση μιας τακτικής συζήτησης που αποτελείται από πρακτικές και καινοτομία.

Με αυτό το έργο θέλουμε να συνεχίσουμε τη δράση που ξεκινήσαμε το 2019 στον τομέα της ΕΕΚ μέσω του έργου Stairway to SDG στο οποίο δημιουργήσαμε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και μια εφαρμογή, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να εργαστούν για τους ΣΒΑ με τους μαθητές στην τάξη.

Το Stairway to SDG 3.0 θέλει να διατηρήσει και να προωθήσει μια διεπιστημονική και τεχνολογική προσέγγιση, προκειμένου να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει τους «Δημιουργούς Βιωσιμότητας». Στόχος μας είναι να εμπλέξουμε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας και σχεδιασμού μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης και ενός 2D παιχνιδιού σχετικά με τους ΣΒΑ.

Η πιλοτική φάση που έχει ξεκινήσει στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ιταλία θα παράσχουν στους εκπαιδευτές εικόνες της βέλτιστης χρήσης αυτών των νέων εργαλείων σε ένα εγχειρίδιο ορθών πρακτικών προσανατολισμένων στην ΕΕΚ.


Σαυτό το έργο μαζί με το ΜΚΠ

Amycos– Ισπανία

Idycos– Ισπανία

Odisee– Bέλγιο

Rosto Solidario– Πορτογαλία

Tyto– Iταλία

Predict – Ρουμανία