Στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης για πολλούς λόγους : γεωγραφική απομόνωση, δυσκολίες πρόσβασης σε εργασία, μειωμένη δυνατότητα πρωτοβουλιών λόγω έλλειψης των σχετικών υποδομών, μειωμένο ενδιαφέρον για τους πόρους και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους κλπ.

Την ίδια στιγμή, η πολιτιστική κληρονομιά της περιφέρειας, είτε υλική είτε άυλη, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως βασικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας των αγροτικών περιοχών και ως θεμέλιο της τοπικής ανάπτυξης. Εντούτοις, οι νέοι συχνά δεν αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα που οι τοπικοί πόροι μπορούν να προσφέρουν στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Το έργο YCARHe (Young Citizens in Action for Rural Heritage) πρότεινε μια διαδικασία επανοικειοποίησης προσαρμοσμένη στη νέα γενιά. Στόχευσε στο να βοηθήσει τους νέους από αγροτικές περιοχές της Ευρώπης να αντιληφθούν την τοπική τους κληρονομιά ως πηγή θέσεων εργασίας και ως μοχλό για την ένταξή τους στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης.

To YCARHe

  • ενίσχυσε την ποιότητα και την καινοτομία όσον αφορά στις μεθόδους της μη-τυπικής εκπαίδευσης των νέων στο πεδίο της αγροτικής κληρονομιάς,
  • ανέπτυξε ένα διεθνές και διαπολιτισμικό πρόγραμμα μη-τυπικής εκπαίδευσης νέων της ευρωπαϊκής περιφέρειας,

Για να πετύχει τους παραπάνω στόχους, το YCARHe προσέφερε:

  • ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εκπαίδευσης για εμψυχωτές νέων και εργαζόμενους στον τομέα της αγροτικής κληρονομίας, στο αντικείμενο της μη-τυπικής εκπαίδευσης για την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά,
  • μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα σε 6 γλώσσες, προς όφελος των εμψυχωτών νέων, των εργαζομένων στον τομέα της αγροτικής κληρονομίας και των νέων της Ευρωπαϊκής περιφέρειας.

 

“Δείτε περισσότερο για το YCARHe”

Το YCARHe έφερε κοντά 6 οργανώσεις για τη νεολαία και για τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς.