Αειφόρος ανάπτυξη, Ευαισθητοποίηση νέων, Οικοκοινωνία, Τα νέα μας, Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Πρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)

Το έργο ʺΠρέσβεις των ευρωπαϊκών Υγροβιότοπωνʺ (AMHE) συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης ʺErasmus +ʺ & εντάσσεται στο πλαίσιο κοινωνικών δράσεων για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχο του έργου «AMHE» αποτελεί η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων αλλά και η επαγγελματική τους αναγνώριση και επανένταξη στην συντήρηση/ φροντίδα των ποταμών και υγροβιότοπων.

Το έργο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας  δύο ευρωπαϊκές προκλήσεις:

✔ να παρέχει μια πιο ποιοτική εκπαίδευση και βιώσιμες επαγγελματικές προοπτικές σε άτομα  που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και θα ενταχθούν σε αυτή μέσα από οικονομικές δραστηριότητες.

✔ να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών φυσικών υγροβιότοπων και ποταμών, στόχος που υποστηρίζεται από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής «Οδηγίας- Πλαίσιο για τα Ύδατα» που επιβάλλει, στις ευρωπαϊκές κοινότητες και τα κράτη – μέλη, καθήκοντα συντήρησης, καταπολέμησης της ρύπανσης, επίβλεψη φυσικών κινδύνων και γενικότερα ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

  • Θέσπιση νέα θέσης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Ανάπτυξη και δοκιμή περιεχομένων εκπαίδευσης /κατάρτισης
  • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων /διαδικασία πιστοποίησης
  • Κέντρο πόρων και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης

Το ΜΚΠ προσφέρει τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Αλίμου, τον Έλληνα εταίρο του έργου, μαζί με: